แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WONDERWORLD PRODUCTS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531083555
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 8355/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ต.ค. 2531 (33 ปี 7 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท -6,330,178 บาท (-31.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและส่งออก ของเด็กเล่นทำจากไม้ยางพาราและอื่นๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยูเนี่ยนทอย (ไทยแลนด์) จำกัด

มิตซูวา ทอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

มินิเวิร์ค จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 71,890104,562576,51231,174
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,46218,36175,1828,295
ปทุมธานี 3,0675,07025,5001,032
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

44,79565,534338,12121,666
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

333012111

เครดิตทางการค้า บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 71,890104,562576,51231,174
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,46218,36175,1828,295
ปทุมธานี 3,0675,07025,5001,032
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

44,79565,534338,12121,666
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

333012111

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WONDERWORLD PRODUCTS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WONDERWORLD PRODUCTS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

172 หมู่ที่ 4 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

172 หมู่ที่ 4 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้