แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DRAGON HANDBAG (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532004608
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 459/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ม.ค. 2532 (34 ปี 8 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-90,429,445 บาท (-361.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ส่งออกกระเป๋า และเครื่องหนัง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอเวอร์วิน แบ็กส์ จำกัด

แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

เอแบ๊ก (เอ็มเอส) จำกัด

วี.พี.ไทยอินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

เครดิตทางการค้า บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DRAGON HANDBAG (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DRAGON HANDBAG (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

204 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

204 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้