แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MAN A FROZEN FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532070791
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7079/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ส.ค. 2532 (32 ปี 6 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000,000
มูลค่าบริษัท 400,489,600 บาท (200.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู
วัตถุประสงค์ การผลิต แปรรูปอาหารทะเล และถนอมอาหารจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

โชคสมุทรมารีน จำกัด

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,0885,33133,9719,446
ภาคใต้ 2,4531,9677,6633,038
สงขลา 765937181
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2101271,267331
TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

31103

เครดิตทางการค้า บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,0885,33133,9719,446
ภาคใต้ 2,4531,9677,6633,038
สงขลา 765937181
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2101271,267331
TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

31103

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAN A FROZEN FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAN A FROZEN FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

3/2 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ที่อยู่ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

3/2 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้