แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MAN A FROZEN FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532070791
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7079/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ส.ค. 2532 (33 ปี 2 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000,000
มูลค่าบริษัท 474,382,142 บาท (237.19% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิต แปรรูปอาหารทะเล และถนอมอาหารจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สตาร์ฟิช จำกัด

สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

เอ็ม.อาร์.เจ.ฟู้ดส์ จำกัด

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

เครดิตทางการค้า บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAN A FROZEN FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAN A FROZEN FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

3/2 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ที่อยู่ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

3/2 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้