แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล F.B.T. SPORTS COMPLEX CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532098394
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 9837/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2532 (34 ปี 7 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-63,262,455 บาท (-126.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47630 : การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47630

47630 : การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ

เครดิตทางการค้า บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47630

47630 : การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม F.B.T. SPORTS COMPLEX CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น F.B.T. SPORTS COMPLEX CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

537 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

537 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้