แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INOUEKI (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532100755
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10074/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ต.ค. 2532 (32 ปี 7 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 35,000,000
มูลค่าบริษัท 110,313,628 บาท (315.18% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ นำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอิเล็คทรอนิคส์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เบอร์ลี่เอเชียติ๊ก โซดา จำกัด

บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ออโรเม็กซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,7829,2907,22017,624
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,5122,1702,0443,613
กรุงเทพมหานคร 3,3475,1264,1029,471
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,5796,9245,57712,582
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

75118125138

เครดิตทางการค้า บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,7829,2907,22017,624
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,5122,1702,0443,613
กรุงเทพมหานคร 3,3475,1264,1029,471
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,5796,9245,57712,582
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

75118125138

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INOUEKI (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INOUEKI (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

340 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

340 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้