แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล VERYGOOD UNIFORM CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534071272
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7127/2534
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ค. 2534 (30 ปี 10 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 52,057,160 บาท (1041.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า
วัตถุประสงค์ รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าชุดฟอร์มพนักงาน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ช.ศรีสมบูรณ์ จำกัด

อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 49,77739,47032,35035,493
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,3318,9637,3799,175
กรุงเทพมหานคร 20,24118,94915,79017,823
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

30,85927,34522,98624,586
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

34262317

เครดิตทางการค้า บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 49,77739,47032,35035,493
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,3318,9637,3799,175
กรุงเทพมหานคร 20,24118,94915,79017,823
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

30,85927,34522,98624,586
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

34262317

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม VERYGOOD UNIFORM CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น VERYGOOD UNIFORM CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

177,179,195,197 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

177,179,195,197 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้