แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล V.N.D.FOOTWARE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535010188
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1016/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ม.ค. 2535 (30 ปี 4 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 3,453,539 บาท (345.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15201 : การผลิตรองเท้าหนัง
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

คูทส์ จำกัด

พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

จี ที ดับเบิ้ลยู อินเตอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 363,505446,304393,170304,863
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,36056,00053,37746,358
กรุงเทพมหานคร 142,906163,901150,095121,697
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

220,289252,130228,436181,113
TSIC : 15201

15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

60485247

เครดิตทางการค้า บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 363,505446,304393,170304,863
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,36056,00053,37746,358
กรุงเทพมหานคร 142,906163,901150,095121,697
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

220,289252,130228,436181,113
TSIC : 15201

15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

60485247

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม V.N.D.FOOTWARE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น V.N.D.FOOTWARE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

70,72 ซอยเจริญนคร 20 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

70,72 ซอยเจริญนคร 20 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้