แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAISUN FOODS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536014471
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1189/2536
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.พ. 2536 (29 ปี 3 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 284,981,773 บาท (569.96% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิต และขายส่ง น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด

ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,5985,9413,9658,950
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,5642,1701,4832,902
กรุงเทพมหานคร 1,9083,4142,3705,182
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,5104,4953,1286,641
TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

56410

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,5985,9413,9658,950
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,5642,1701,4832,902
กรุงเทพมหานคร 1,9083,4142,3705,182
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,5104,4953,1286,641
TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

56410

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TAISUN FOODS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TAISUN FOODS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด

304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้