แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.T. MSG CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536019910
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1625/2536
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.พ. 2536 (28 ปี 11 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000,000
มูลค่าบริษัท 852,668,516 บาท (85.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส
วัตถุประสงค์ การผลิตผงชูรส
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยชูรส จำกัด

ราชาชูรส จำกัด

เซนโช ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 16,10634,16723,9896,427
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,3418,0205,8972,164
กรุงเทพมหานคร 7,09016,79312,1793,854
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,32724,00917,4344,869
TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

4544

เครดิตทางการค้า บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 16,10634,16723,9896,427
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,3418,0205,8972,164
กรุงเทพมหานคร 7,09016,79312,1793,854
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,32724,00917,4344,869
TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

4544

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K.T. MSG CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K.T. MSG CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

191/75 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น12 เอ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

191/75 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น12 เอ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้