แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SAENG THAI FAR EAST CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536129375
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7547/2536
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ย. 2536 (28 ปี 9 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 33,000,000
มูลค่าบริษัท 115,071,023 บาท (348.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ เครื่องใช้เกี่ยวกับการครัว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฉัตรอินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด

เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ จำกัด

ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

เครดิตทางการค้า บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAENG THAI FAR EAST CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAENG THAI FAR EAST CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

82 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

82 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้