แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SAHA STAINLESS STEEL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537106387
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)3954/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.ย. 2537 (27 ปี 9 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 62,367,243 บาท (1247.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยูนิเวลล์ (เอเชีย) จำกัด

ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

ศรีไทยสเตนเลส จำกัด

กิจสินธุ์ มั่นคง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 10,776169,70798,9388,003
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,33319,91812,7172,591
สมุทรปราการ 8798,6925,382675
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,69786,99451,6315,585
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

732236

เครดิตทางการค้า บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 10,776169,70798,9388,003
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,33319,91812,7172,591
สมุทรปราการ 8798,6925,382675
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,69786,99451,6315,585
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

732236

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAHA STAINLESS STEEL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAHA STAINLESS STEEL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

88 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

88 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้