แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GRANDPLAST CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537117168
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)2535/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 ต.ค. 2537 (28 ปี 0 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,650,000
มูลค่าบริษัท 99,748,376 บาท (388.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตภาชนะพลาสติกทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โพลิเมอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด

ธนบุรี อินดัสทรี (2013) จำกัด

ไมครอน กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

เครดิตทางการค้า บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GRANDPLAST CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GRANDPLAST CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

55,56 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท แกรนด์ พลาส จำกัด

55,56 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้