แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RELIANCE PLASCHEM CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538084743
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1720/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2538 (27 ปี 1 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 197,855,553 บาท (989.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สมาร์ทแกล แอสโซซิเอท จำกัด

เจ แอนด์ ซี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

ออนเนอร์ส ชานเช็ง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

เอ เอ รับเบอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46693

46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

เครดิตทางการค้า บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46693

46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RELIANCE PLASCHEM CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RELIANCE PLASCHEM CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

79 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด

79 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้