แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ATESIA GARMENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538106836
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2203/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.ย. 2538 (26 ปี 8 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท 17,448,162 บาท (218.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า
วัตถุประสงค์ ผลิตเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินเตอร์เวิลด์ไวด์ การ์เมนท์

วี.พี.อาร์.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ไหมไทย การ์เมนท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,49149,50021,57122,631
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,4667,6664,2375,013
กรุงเทพมหานคร 4,87816,9988,67910,498
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

7,11726,69713,08314,577
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

3391211

เครดิตทางการค้า บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,49149,50021,57122,631
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,4667,6664,2375,013
กรุงเทพมหานคร 4,87816,9988,67910,498
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

7,11726,69713,08314,577
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

3391211

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ATESIA GARMENT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ATESIA GARMENT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

311,313 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

311,313 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้