แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KONGSAKDI QUALI PACK CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539122673
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)2402/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 พ.ย. 2539 (26 ปี 3 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 90,000,000
มูลค่าบริษัท 4,975,715 บาท (5.53% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตภาชนะพลาสติก
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด

ไมครอน กรุ๊ป จำกัด

เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

เครดิตทางการค้า บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KONGSAKDI QUALI PACK CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KONGSAKDI QUALI PACK CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

11/66 หมู่ที่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

11/66 หมู่ที่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้