แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NEW LOOK PRODUCT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541069385
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (6)583/2541
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 พ.ย. 2541 (24 ปี 7 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 39,486,364 บาท (197.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เพชรพูล อินเตอร์เทรด จำกัด

เจเอ็นที โพลิเมอร์ จำกัด

ส.จันดี รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

เอ็ม จี อาร์มาร์เก็ตติ้ง

อันดับธุรกิจ บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46693

46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

เครดิตทางการค้า บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46693

46693 : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NEW LOOK PRODUCT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NEW LOOK PRODUCT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

73/1 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นิว ลุค โปรดักท์ จำกัด

73/1 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้