แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DR. FAUCET COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542070611
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)1059/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ก.ย. 2542 (23 ปี 8 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 22,298,572 บาท (445.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

เอ็นดีวี (ไทยแลนด์) จำกัด

แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DR. FAUCET COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DR. FAUCET COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

15/5 หมู่ที่ 14 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด

15/5 หมู่ที่ 14 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้