แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI DAIKORU RAMEN CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543070691
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)656/2543
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ค. 2543 (21 ปี 10 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,283,195 บาท (65.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการผลิตสินค้าประเภทเส้นและแผ่นที่ทำจากแป้งเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

ต้าเจีย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 251,551514,702536,667246,269
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 42,81864,51570,97340,019
กรุงเทพมหานคร 99,090194,048210,583101,517
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

154,041295,292314,874150,445
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

11141510

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 251,551514,702536,667246,269
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 42,81864,51570,97340,019
กรุงเทพมหานคร 99,090194,048210,583101,517
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

154,041295,292314,874150,445
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

11141510

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI DAIKORU RAMEN CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI DAIKORU RAMEN CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

88 ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

88 ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้