แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล M & A ACCOUNTING AND TAX CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544006546
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 95/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ม.ค. 2544 (23 ปี 1 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

48,871,224 บาท (610.89% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 69200 : กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กัลป์ชัย

ทีซีจี การบัญชี จำกัด

พีเคเอฟ แท็กซ์ แอนด์ คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

โสภา การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 69200

69200 : กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 69200

69200 : กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม M & A ACCOUNTING AND TAX CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น M & A ACCOUNTING AND TAX CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้น 10 ห้อง 10 บี ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้น 10 ห้อง 10 บี ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้