แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PDI TRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544035198
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)525/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 เม.ย. 2544 (20 ปี 9 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 13,928,267 บาท (139.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ธุรกิจผลิตผลส่งออกทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มินนิสทรี ออฟ ซีฟู้ด จำกัด

เดอะ โกลบอล เคมีคัลส์ จำกัด

จี้เฉิง จำกัด

ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 33,425530,791314,87956,169
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15,459184,680114,63915,482
กรุงเทพมหานคร 13,888204,904119,93827,242
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

20,859308,319173,58638,223
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1802,0171,182113

เครดิตทางการค้า บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 33,425530,791314,87956,169
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15,459184,680114,63915,482
กรุงเทพมหานคร 13,888204,904119,93827,242
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

20,859308,319173,58638,223
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1802,0171,182113

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PDI TRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PDI TRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

285 ถนนหทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

285 ถนนหทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้