แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUKSEREE FOOTWEAR CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544082285
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) กท04-0048-44
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ส.ค. 2544 (20 ปี 5 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 024721533

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,906,356 บาท (290.64% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15201 : การผลิตรองเท้าหนัง
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายรองเท้าทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

ครูนชู

พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

จี ที ดับเบิ้ลยู อินเตอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 329,631185,359288,969234,114
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 51,09728,13543,59538,123
กรุงเทพมหานคร 130,24768,85894,02897,305
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

200,464108,622147,676143,444
TSIC : 15201

15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

56195334

เครดิตทางการค้า บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 329,631185,359288,969234,114
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 51,09728,13543,59538,123
กรุงเทพมหานคร 130,24768,85894,02897,305
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

200,464108,622147,676143,444
TSIC : 15201

15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

56195334

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUKSEREE FOOTWEAR CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUKSEREE FOOTWEAR CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

262 ซอยเพชรเกษม 62/3 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

262 ซอยเพชรเกษม 62/3 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้