แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วรรณภพ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WONNAPOB CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545015760
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10454500251
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.พ. 2545 (20 ปี 6 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

028053230
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

Thunyawon.p@wonnapob.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000,000
มูลค่าบริษัท 747,089,279 บาท (149.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
วัตถุประสงค์ ส่งออกข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รุ่งเจริญ (1988) จำกัด

ราชสีมาไรซ์ จำกัด

ตงฮั้ว ไร้ซ์ จำกัด

โรงสีดิลก อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

เครดิตทางการค้า บริษัท วรรณภพ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WONNAPOB CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WONNAPOB CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วรรณภพ จำกัด

234 หมู่ที่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท วรรณภพ จำกัด

234 หมู่ที่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้