แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วรรณภพ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WONNAPOB CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545015760
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10454500251
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.พ. 2545 (19 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 028053230
อีเมล Thunyawon.p@wonnapob.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000,000
มูลค่าบริษัท 490,736,354 บาท (98.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
วัตถุประสงค์ ส่งออกข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอเดนทรี เทรดดิ้ง จำกัด

สยามโกลเด้นไรซ์ จำกัด

ตงฮั้ว ไร้ซ์ จำกัด

โรงสี ต.ไทยเจริญ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,1763,51238,0034,824
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,79258112,380691
นนทบุรี 122931,808116
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,5852,69127,1053,737
TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

3656318

เครดิตทางการค้า บริษัท วรรณภพ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,1763,51238,0034,824
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,79258112,380691
นนทบุรี 122931,808116
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,5852,69127,1053,737
TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

3656318

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WONNAPOB CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WONNAPOB CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วรรณภพ จำกัด

234 หมู่ที่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท วรรณภพ จำกัด

234 หมู่ที่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้