แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DEAJA FRAME COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545042651
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10554500566
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 เม.ย. 2545 (20 ปี 1 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0898938008
อีเมล issara0209@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 1,578,848 บาท (52.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายกรอบรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ท๊อฟฟี่ เพ็ท โพรดักส์ จำกัด

โซลูวิค จำกัด

กู๊ด แลงเกวจ จำกัด

ภูมิปัญญา เฮิร์บ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 305,848461,913409,711411,466
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 49,14257,84855,27957,313
กรุงเทพมหานคร 120,698170,430156,007157,585
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

186,925261,542237,038236,076
TSIC : 32909

32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

669922842826

เครดิตทางการค้า บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 305,848461,913409,711411,466
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 49,14257,84855,27957,313
กรุงเทพมหานคร 120,698170,430156,007157,585
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

186,925261,542237,038236,076
TSIC : 32909

32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

669922842826

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DEAJA FRAME COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DEAJA FRAME COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

45/304 ซอยนวมินทร์ 24 (หมู่บ้าน ศรีนครพัฒนา) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เดชาเฟรม จำกัด

45/304 ซอยนวมินทร์ 24 (หมู่บ้าน ศรีนครพัฒนา) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้