แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BANGKOK GLOBAL SUPPLY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545109497
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10854501348
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2545 (19 ปี 7 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 3,748,201 บาท (374.82% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริการรับจ้างเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เบสท์โพรเจ็คเทรดดิ้ง จำกัด

กรุงเทพโซวอิ้ง จำกัด

อะบาคัส การ์เม้นท์ (2000) จำกัด

เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 56,968318,466156,042110,716
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13,68543,41624,95821,905
กรุงเทพมหานคร 23,111111,84859,60349,865
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

35,363177,84294,16072,069
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

3845117081

เครดิตทางการค้า บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 56,968318,466156,042110,716
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13,68543,41624,95821,905
กรุงเทพมหานคร 23,111111,84859,60349,865
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

35,363177,84294,16072,069
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

3845117081

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BANGKOK GLOBAL SUPPLY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BANGKOK GLOBAL SUPPLY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

524/21 ซอยปรียานุช (พระราม 9 ซอย 19) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

524/21 ซอยปรียานุช (พระราม 9 ซอย 19) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้