แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล H.V. FILA CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546013248
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10554600106
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ม.ค. 2546 (19 ปี 0 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล acc_fin@hvfila.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 390,000,000
มูลค่าบริษัท 921,016,481 บาท (236.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22192 : การผลิตน้ำยางข้น
วัตถุประสงค์ การผลิตเส้นยางยืด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)

เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด

กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,4556,34276,0254,416
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,1052,29414,1831,487
สมุทรสาคร 561682,34682
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,7684,78349,3853,458
TSIC : 22192

22192 : การผลิตน้ำยางข้น

713235

เครดิตทางการค้า บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,4556,34276,0254,416
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,1052,29414,1831,487
สมุทรสาคร 561682,34682
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,7684,78349,3853,458
TSIC : 22192

22192 : การผลิตน้ำยางข้น

713235

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม H.V. FILA CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น H.V. FILA CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

119/9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

119/9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้