แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล H.V. FILA CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546013248
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10554600106
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ม.ค. 2546 (19 ปี 5 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

acc_fin@hvfila.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 390,000,000
มูลค่าบริษัท 1,329,545,342 บาท (340.91% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22199 : การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,5126,46779,2854,508
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,1282,34214,7381,519
สมุทรสาคร 561712,43683
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,8094,86851,3723,523
TSIC : 22199

22199 : การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

713265

เครดิตทางการค้า บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,5126,46779,2854,508
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,1282,34214,7381,519
สมุทรสาคร 561712,43683
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,8094,86851,3723,523
TSIC : 22199

22199 : การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

713265

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม H.V. FILA CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น H.V. FILA CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

119/9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

119/9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้