แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546054459
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10154600694
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 พ.ค. 2546 (19 ปี 3 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 110,000,000
มูลค่าบริษัท 166,414,233 บาท (151.29% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46201 : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
วัตถุประสงค์ ส่งออกพืชผลทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

แคชโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไร่ธัญญะ จำกัด

ฟินิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46201

46201 : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46201

46201 : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

39/9 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

39/9 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้