แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546054459
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10154600694
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 พ.ค. 2546 (18 ปี 8 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 110,000,000
มูลค่าบริษัท 164,240,444 บาท (149.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46201 : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
วัตถุประสงค์ ส่งออกพืชผลทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อะโกรคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

ไร่ธัญญะ จำกัด

รักษ์ชายแดน

ฟินิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,628202,83566,8103,492
ภาคกลาง 50976,18224,158427
พระนครศรีอยุธยา 432,87399571
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7614,6674,393125
TSIC : 46201

46201 : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

44501343

เครดิตทางการค้า บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,628202,83566,8103,492
ภาคกลาง 50976,18224,158427
พระนครศรีอยุธยา 432,87399571
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7614,6674,393125
TSIC : 46201

46201 : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

44501343

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

39/9 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

39/9 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้