แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DP ARCHITECTS (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547003947
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108454700747
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ม.ค. 2547 (18 ปี 8 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท 20,196,164 บาท (252.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจบริการด้านการบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การให้บริการด้านการผลิตในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน การแสดงแบบจำลอง การให้บริการการออกแบบและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจสปา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เกตเวย์ ซิตี้ จำกัด

ซาราฟ อินโฟเทค จำกัด

สวีท เดลิเวอรี่ จำกัด

ทรีเค เพชรบูรณ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

เครดิตทางการค้า บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DP ARCHITECTS (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DP ARCHITECTS (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

44 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1502 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

44 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1502 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้