แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล R N D DIAG NOSTICS COMPANY LIMITED.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547012717
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108454702394
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ม.ค. 2547 (19 ปี 8 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

224,776,973 บาท (1123.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้า จำหน่าย ซ่อมแซมเครื่องมือทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โรห์โต้-เมนโทลาทั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

เครดิตทางการค้า บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม R N D DIAG NOSTICS COMPANY LIMITED.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น R N D DIAG NOSTICS COMPANY LIMITED.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

168/22 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

168/22 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้