แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล IMMORIAL BEAUTY COMPANY LIMITED.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547044261
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108554704872
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 มี.ค. 2547 (18 ปี 1 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 654,427 บาท (65.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจขายปลีก-ขายส่งผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดนติเบอร์ จำกัด

โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

โปรเมดิกส์ จำกัด

บีโอเมด

อันดับธุรกิจ บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 355,273521,411470,703387,510
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,721182,568162,117131,141
กรุงเทพมหานคร 139,784197,150181,452149,339
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,654299,658273,526223,362
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8812,9782,3851,917

เครดิตทางการค้า บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 355,273521,411470,703387,510
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,721182,568162,117131,141
กรุงเทพมหานคร 139,784197,150181,452149,339
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,654299,658273,526223,362
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8812,9782,3851,917

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม IMMORIAL BEAUTY COMPANY LIMITED.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น IMMORIAL BEAUTY COMPANY LIMITED.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

312 ซอยอร่ามดวง ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

312 ซอยอร่ามดวง ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้