แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PET FOCUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547071616
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108754710088
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 พ.ค. 2547 (18 ปี 2 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 373,000,000
มูลค่าบริษัท 229,252,108 บาท (61.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10801 : การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
วัตถุประสงค์ อาหารสัตว์เลี้ยง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด

นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

ธนโชค ออยล์ ไลท์ เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10801

10801 : การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง

เครดิตทางการค้า บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10801

10801 : การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PET FOCUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PET FOCUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

323 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

323 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้