แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นิวจีโอ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นิวจีโอ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NEW GIO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547093229
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108454716070
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2547 (17 ปี 10 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นิวจีโอ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 30,000,000
มูลค่าบริษัท 49,369,090 บาท (164.56% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ ผลิตอุปกรณ์ ชุดครัว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วังไทย อินดัสตรีส์ จำกัด

แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

ไทย-ชาญ สเตนเลส ซัพพลาย จำกัด

เจแอลคิทเช่นแวร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นิวจีโอ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 45,453225,89584,30420,913
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,53333,39115,4626,002
สมุทรสาคร 1,6955,6812,590584
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

28,213131,20054,28714,777
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

29723612

เครดิตทางการค้า บริษัท นิวจีโอ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นิวจีโอ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 45,453225,89584,30420,913
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,53333,39115,4626,002
สมุทรสาคร 1,6955,6812,590584
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

28,213131,20054,28714,777
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

29723612

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NEW GIO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NEW GIO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นิวจีโอ จำกัด

198 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท นิวจีโอ จำกัด

198 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้