แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TOP LINE INTER TRADE COMPNAY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548049398
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0107554808752
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 เม.ย. 2548 (17 ปี 2 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -3,451,481 บาท (-345.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภค-บริโภค ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

เจอาร์เอ็ม อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 287,405476,783309,994517,612
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 115,057167,600111,262175,689
กรุงเทพมหานคร 113,594176,903116,743195,528
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

176,147270,923179,864294,687
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3513,9812,5063,925

เครดิตทางการค้า บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 287,405476,783309,994517,612
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 115,057167,600111,262175,689
กรุงเทพมหานคร 113,594176,903116,743195,528
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

176,147270,923179,864294,687
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3513,9812,5063,925

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TOP LINE INTER TRADE COMPNAY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TOP LINE INTER TRADE COMPNAY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

200 ซอยสว่าง ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

200 ซอยสว่าง ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้