แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BETTER ARTS GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548094164
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0107554816887
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2548 (16 ปี 6 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,785,847 บาท (75.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรัพย์สเตนเลส

โมเดิร์น เมททัล จำกัด

พีแอนด์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

โคกข่าสแตนเลสสตีล

อันดับธุรกิจ บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 190,595534,461440,736107,841
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 34,50667,56257,88621,264
ปทุมธานี 9,03123,71813,4864,226
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

116,931310,827299,44370,400
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

8213413362

เครดิตทางการค้า บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 190,595534,461440,736107,841
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 34,50667,56257,88621,264
ปทุมธานี 9,03123,71813,4864,226
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

116,931310,827299,44370,400
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

8213413362

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BETTER ARTS GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BETTER ARTS GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

75/78 หมู่ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

75/78 หมู่ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้