แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LINE TRANSPORT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548121056
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0107554822364
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ย. 2548 (16 ปี 8 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 171,310,623 บาท (171.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขนส่งและบริการ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วี.คาร์โก จำกัด

เคเอ็มเอ็มที จำกัด

เพื่อนเพชร จำกัด

เพชรศรีวิชัย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 10,29410,5187,59011,881
ภาคตะวันตก 305371290385
ประจวบคีรีขันธ์ 2014521
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

18311364130
TSIC : 49339

49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

31262426

เครดิตทางการค้า บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 10,29410,5187,59011,881
ภาคตะวันตก 305371290385
ประจวบคีรีขันธ์ 2014521
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

18311364130
TSIC : 49339

49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

31262426

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LINE TRANSPORT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LINE TRANSPORT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

62 หมู่ที่ 3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

62 หมู่ที่ 3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้