แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HERBA BANGKOK COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549002271
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ม.ค. 2549 (17 ปี 4 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 212,000,000
มูลค่าบริษัท 1,303,075,014 บาท (614.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการส่งออกข้าวสาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อุทัย โปรดิวส์ จำกัด

พงษ์ลาภ จำกัด

ไทย แกรนลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ จำกัด

ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

เครดิตทางการค้า บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HERBA BANGKOK COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HERBA BANGKOK COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้