แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โรดีน่า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RODENA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549004762
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ม.ค. 2549 (16 ปี 11 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 15,000,000
มูลค่าบริษัท 11,923,289 บาท (79.49% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตเครื่องเรือนทุกชนิดที่ทำจาก ไม้ กก หวาย ผ้า หนัง พลาสติก
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซี เค ที เฟอร์นิชิ่งส์

อาศา ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ไท่ ชาง อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล เทรด จำกัด

เจ๊ฮวยเฟอร์นิเจอร์สุรินทร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท โรดีน่า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RODENA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RODENA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โรดีน่า จำกัด

2/25 หมู่ที่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท โรดีน่า จำกัด

2/25 หมู่ที่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้