แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โรดีน่า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RODENA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549004762
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ม.ค. 2549 (16 ปี 4 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 7,782,733 บาท (77.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตเครื่องเรือนทุกชนิดที่ทำจาก ไม้ กก หวาย ผ้า หนัง พลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ไทยมิกิโมคึ จำกัด

ฟ้าเพชรภู จำกัด

กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 60,040121,42183,38260,532
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14,28520,54215,34113,791
ปทุมธานี 2,4965,9843,9852,189
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

37,28074,92053,75440,853
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

811058876

เครดิตทางการค้า บริษัท โรดีน่า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โรดีน่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 60,040121,42183,38260,532
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14,28520,54215,34113,791
ปทุมธานี 2,4965,9843,9852,189
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

37,28074,92053,75440,853
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

811058876

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RODENA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RODENA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โรดีน่า จำกัด

2/25 หมู่ที่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท โรดีน่า จำกัด

2/25 หมู่ที่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้