แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FANTASYRAGS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549008571
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ม.ค. 2549 (16 ปี 8 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 14,854,522 บาท (297.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตกระเป๋าเดินทางทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

เอ แบ๊ก จำกัด

วี.พี.ไทยอินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

เครดิตทางการค้า บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FANTASYRAGS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FANTASYRAGS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

216,218 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 48 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

216,218 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 48 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้