แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HURRICANE REINVENTION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549023007
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ก.พ. 2549 (16 ปี 6 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

SPKacc.andlaw1983@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,500,000
มูลค่าบริษัท 11,812,317 บาท (262.5% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
วัตถุประสงค์ ขายส่ง ขายปลีก อุปกรณ์รถยนต์ให้บริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์บำรุงรักษา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไพโรจน์มอเตอร์ซัพพลาย จำกัด

เอส.อี.เอ.เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

เบสท์คอม เทคโนโลยี จำกัด

จ.ศรีมงคลเทรดดิ้ง

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45301

45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45301

45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HURRICANE REINVENTION CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HURRICANE REINVENTION CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

474,476 ซอยแซมมี่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

474,476 ซอยแซมมี่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้