แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T-TIGER PART CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549028149
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 มี.ค. 2549 (16 ปี 3 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 40,000,000
มูลค่าบริษัท 37,631,393 บาท (94.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์และเครื่องจักร เครื่องยนต์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยูไนเต็ด ซี จำกัด

กฤษณ์รุ่งเรืองโลหะ

พี ออโตพาร์ท จำกัด

เอสเอชแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 78,209218,687131,28972,496
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,57332,51021,81215,832
กรุงเทพมหานคร 31,56979,95551,40134,102
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

48,693127,26880,68848,481
TSIC : 30912

30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์

70917864

เครดิตทางการค้า บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 78,209218,687131,28972,496
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,57332,51021,81215,832
กรุงเทพมหานคร 31,56979,95551,40134,102
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

48,693127,26880,68848,481
TSIC : 30912

30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์

70917864

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T-TIGER PART CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T-TIGER PART CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

247 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

247 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้