แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล APEX BUSINESS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550073187
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.ค. 2550 (14 ปี 11 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 53,993,039 บาท (1079.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็ก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซาไค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

แกรท แอนด์ กู๊ด จำกัด

เซเอน (ประเทศไทย) จำกัด

โอพีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,7294,3133,30211,004
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3748778032,377
กรุงเทพมหานคร 3,0052,3131,8195,632
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,2563,0632,4217,568
TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

189823

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,7294,3133,30211,004
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3748778032,377
กรุงเทพมหานคร 3,0052,3131,8195,632
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,2563,0632,4217,568
TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

189823

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม APEX BUSINESS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น APEX BUSINESS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

45/146 หมู่ 9 ซอยบรมราชชนนี 78 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

45/146 หมู่ 9 ซอยบรมราชชนนี 78 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้