แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ARRYEM ASIA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550124181
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 พ.ย. 2550 (14 ปี 5 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,326,222 บาท (116.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ ขายส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บีโอเมด

อันดับธุรกิจ บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,679299,481446,446300,884
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,535111,595154,216102,228
กรุงเทพมหานคร 139,557106,291170,730120,285
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,325169,234257,879178,963
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8781,7012,1951,483

เครดิตทางการค้า บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,679299,481446,446300,884
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,535111,595154,216102,228
กรุงเทพมหานคร 139,557106,291170,730120,285
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,325169,234257,879178,963
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8781,7012,1951,483

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ARRYEM ASIA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ARRYEM ASIA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

218/25 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อารึม เอเชีย จำกัด

218/25 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้