แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NATURAL ENERGY TECH CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551039829
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 เม.ย. 2551 (14 ปี 8 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 23,513,106 บาท (2351.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ บริการฝึกอบรม สัมมนา ทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โวกิ จำกัด

ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

เครดิตทางการค้า บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NATURAL ENERGY TECH CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NATURAL ENERGY TECH CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

44/99 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

44/99 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้