แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CENTARA INTERNATIONAL MANAGEMENT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551121266
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ต.ค. 2551 (13 ปี 11 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 150,000,000
มูลค่าบริษัท 155,044,082 บาท (103.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ บริการด้านการบริหารงาน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซีอีโอ สวีท จำกัด

เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

โวกิ จำกัด

ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

เครดิตทางการค้า บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CENTARA INTERNATIONAL MANAGEMENT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CENTARA INTERNATIONAL MANAGEMENT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้