แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI POLY CHEMICALS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552045288
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 พ.ค. 2552 (13 ปี 0 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0924159462

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 24,112,275 บาท (482.25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ ขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด

เวนทอป จำกัด

แอลเคมมิสท์ จำกัด

อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,41929,22926,22838,724
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,0318,8698,6619,677
สมุทรสาคร 4838928221,213
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

9,25220,71618,91426,745
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

173417410368

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,41929,22926,22838,724
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,0318,8698,6619,677
สมุทรสาคร 4838928221,213
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

9,25220,71618,91426,745
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

173417410368

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI POLY CHEMICALS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI POLY CHEMICALS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

36/1 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

36/1 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้