แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552134981
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ธ.ค. 2552 (12 ปี 11 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 47,580,918 บาท (4758.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายส่งอาหารสัตว์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด

พาทเวย์ อินเตอร์มีเดียตส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศรีทอง เทรดดิ้ง 888 จำกัด

ซีจี เนเจอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

เครดิตทางการค้า บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

57/62 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

57/62 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้