แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FAST 2 CAR COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553144271
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 พ.ย. 2553 (12 ปี 10 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,571,500
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,924,732 บาท (42.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 63113 : การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจบริการสื่อกลางการซื้อขายยานพาหนะทุกชนิดผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไว ช็อป จำกัด

เพ็ญกวิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วัฒนริมม์ จำกัด

ซีทีดับบลิวทูยู จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 63113

63113 : การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 63113

63113 : การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FAST 2 CAR COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FAST 2 CAR COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

169/136 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา เพชรเกษม-สาย 4 หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ฟาสท์ ทู คาร์ จำกัด

169/136 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา เพชรเกษม-สาย 4 หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้