แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PROGRESS THAI TRDING CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554012654
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ม.ค. 2554 (11 ปี 5 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -114,137 บาท (-11.41% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อิมมอทอล บิวตี้ จำกัด

อารึม เอเชีย จำกัด

ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บีโอเมด

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,996270,591502,005571,712
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,634101,894172,350194,926
กรุงเทพมหานคร 139,68797,157194,995221,300
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,503155,012293,062332,578
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8791,5422,5733,127

เครดิตทางการค้า บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,996270,591502,005571,712
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,634101,894172,350194,926
กรุงเทพมหานคร 139,68797,157194,995221,300
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,503155,012293,062332,578
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8791,5422,5733,127

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PROGRESS THAI TRDING CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PROGRESS THAI TRDING CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

457/250-1 ซอยประดู่ ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

457/250-1 ซอยประดู่ ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้