แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MY SMART LATEX COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554015891
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. 2554 (11 ปี 4 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล tanisaacc@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 2,271,552 บาท (45.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มันชีส์ โอเวน จำกัด

สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

สยามฟู้ดส์โปรดักส์

ภัทรานีย์ มาร์เก็ตติ้ง

อันดับธุรกิจ บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 582,935462,439366,343301,252
ภาคใต้ 76,43557,91349,93546,000
ชุมพร 1,5951,4321,156930
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

47,23339,06229,94826,530
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

530453317213

เครดิตทางการค้า บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 582,935462,439366,343301,252
ภาคใต้ 76,43557,91349,93546,000
ชุมพร 1,5951,4321,156930
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

47,23339,06229,94826,530
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

530453317213

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MY SMART LATEX COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MY SMART LATEX COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

90/7 หมู่ที่ 1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

90/7 หมู่ที่ 1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้