แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MASTER MAS HEALTH KNOWLEDGE CENTER COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554018130
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ก.พ. 2554 (12 ปี 7 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-430,277 บาท (-43.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายยารักษาโรค เคมีภัณฑ์แผนโบราณและปัจจุบันและสินค้าอุปโภคบริโภคให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์,ขายหนังสือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซีรั่ม คอสเมติค (ประเทศไทย) จำกัด

ฮีโร่มาสเตอร์ จำกัด

ยูไนเต็ด เมดไลน์ จำกัด

บี.โอ. เฮลท์ แคร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

เครดิตทางการค้า บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MASTER MAS HEALTH KNOWLEDGE CENTER COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MASTER MAS HEALTH KNOWLEDGE CENTER COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

1055/646 อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ศูนย์วิชาการสุขภาพ อาจารย์มาศ จำกัด

1055/646 อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้