แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PAYA LANDSCAPE CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554118738
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ก.ย. 2554 (10 ปี 8 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
โทรศัพท์ 0623836299

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 16,627,688 บาท (831.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขายพืชพรรณทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด

ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

เกษตรสินแพร่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,86258,07542,46373,568
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,71618,83114,73721,411
กรุงเทพมหานคร 10,11026,11819,91434,549
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

15,02438,75329,38449,160
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

126128102178

เครดิตทางการค้า บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,86258,07542,46373,568
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,71618,83114,73721,411
กรุงเทพมหานคร 10,11026,11819,91434,549
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

15,02438,75329,38449,160
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

126128102178

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PAYA LANDSCAPE CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PAYA LANDSCAPE CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

59/19 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

59/19 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้